Zásady zpracování osobních údajů

Jak v netpromotion group s.r.o. zpracováváme osobní údaje?

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti netpromotion group s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti netpromotion group s.r.o.

Jsme společnost netpromotion group s.r.o., IČO: 03903907, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále také „my“) a jako správci osobních údajů bychom Vás, kteří využíváte našich služeb, rádi informovali o tom, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

Nabízíme několik různých služeb, v rámci kterých můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím našich služeb internetových katalogů na adrese www.ekatalog.cz; www.idatabaze.cz; www.netfirmy.cz; www.netkatalog.cz. Dále na našich webových stránkách www.netpromotion.cz můžete zadat v rámci poptávky své osobní údaje. Kromě toho poskytujeme služby spojené s tvorbou webů, marketingem, linkbuildingem, analytickými činnostmi a další služby, které jsou uvedeny na našich webových stránkách www.netpromotion.cz. V souvislosti se všemi výše uvedenými službami může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

V tomto dokumentu bychom Vám rádi sdělili:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Chápeme, že oblast ochrany osobních údajů je poměrně složitá. Při zpracování vystupujeme jako správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování. Tato oblast však obsahuje velké množství dalších pojmů, které nemusí být zcela srozumitelné. Proto se na nás kdykoliv neváhejte obrátit s dotazem či vysvětlením jakékoliv části tohoto dokumentu, a to na adrese gdpr@netpromotion.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?

Při poskytování služeb budeme zpracovávat následující osobní údaje:

  • Osobní údaje, které nám sdělujete při vytváření záznamu v katalogu. Při vytvoření profilu Vaší společnosti v našich katalozích budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaje o dané společnosti (název, IČO, DIČ, adresa, telefonní číslo, e-mail, webové stránky, popis činnosti, kontaktní osoby, přičemž tyto údaje mohou být považovány za osobní údaje).
 • Osobní údaje, které získáváme, když odebíráte naše další služby. Abychom Vám mohli poskytovat naše další služby spojené s tvorbou webů, marketingem, linkbuildingem, analytickými činnostmi a další služby, které jsou uvedeny na našich webových stránkách www.netpromotion.cz, potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje, případně údaje Vašeho zástupce a další údaje potřebné k tomu, abychom mohli poskytnout naše služby.
 • Osobní údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře. Na našich webových stránkách naleznete kontaktní formulář, kde můžete vyplnit své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a dotaz.
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.
 • Jaký je účel a právní základ zpracování?
 • Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s prezentací v našich katalozích, využíváme k tomu, abychom Vám tuto službu mohli poskytnout, abychom informovali další osoby o Vašich podnikatelských aktivitách, zveřejnili Vaše osobní údaje a prováděli Vaši marketingovou prezentaci. Právním základem pro zpracování je plnění vzájemné smlouvy na základě smluvních podmínek, která vznikla přihlášením Vaší společnosti/podnikání do našeho katalogu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V souvislosti s poskytovanými službami můžeme dále zpracovávat osobní údaje získané z dalších zdrojů, jako je živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, případně další registry. Tyto osobní údaje rovněž zpracováváme pro plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

V případě, že jste nám za tyto služby uhradili sjednanou částku, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem zajištění našich zákonných povinnosti vyplývajících zejména z účetních a daňových předpisů. Právním základem je plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Vaše osobní údaje můžeme využít také pro případné soudní a jiné spory, přičemž právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v ochraně našich vlastních právních nároků.

​​Pokud však společně nemáme smluvní vztah, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění našich hospodářských zájmů, tedy zejména v tom, abychom Vám před případným uzavřením smluvního vztahu ukázali, jak efektivní je být prezentován v našich internetových katalozích. V souvislosti s tímto zpracováním však můžete kdykoliv uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 GDPR, přičemž této námitce vždy vyhovíme a ve zpracování nebudeme dále pokračovat.

 • Údaje poskytnuté v souvislosti s našimi dalšími službami (vývoj, linkbuilding, marketing a další) využíváme pro účely poskytování těchto služeb, tedy v souvislosti s plněním smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a pro ochranu vlastních právních nároků na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Osobní údaje z kontaktního formuláře využíváme pro účely odpovědi na Váš dotaz. Pokud dotaz souvisí s navázáním smluvní spolupráce, ponecháme si Vaše údaje, abychom mohli navázat vzájemný smluvní vztah a osobní údaje budou zpracovány na základě plnění vzájemných smluvních povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V případě, že se bude jednat o dotaz technického charakteru, či dotaz, který nepovede k uzavření smlouvy, budeme osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění komunikace.
 • Vaši e-mailovou adresu, pokud jste naši zákazníci. Vaši e-mailovou adresu můžeme zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení, pokud jste našimi zákazníky a pokud jste nám dopředu neudělili nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (například zakliknutím příslušného check-boxu, či kontaktováním nás na adrese uvedené v těchto zásadách). Obchodní sdělení budeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v přímém marketingu.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A – POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran).
 • Kdo má k osobním údajům přístup?

Dbáme na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze příjemci, kteří jsou k tomu oprávnění. V souvislosti s našimi službami využíváme následující příjemce osobních údajů:

 • Společnost zajišťující hosting (VS Hosting s.r.o.);
 • Externí účetní;
 • Společnost zajišťující rozesílání e-mailů;
 • Orgány státní správy v souvislosti s plněním zákonných povinností.

Berte však prosím na vědomí, že v rámci služby poskytování internetových katalogů jsou Vaše osobní údaje veřejně dostupné v tomto katalogu. Z tohoto důvodu tak může mít k těmto osobním údajům přístup kdokoliv, kdo navštíví tyto internetové katalogy.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 • Po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Osobní údaje v souvislosti s prezentací v internetových katalozích budeme zpracovávat po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Obdobně budeme postupovat také v případě poskytování našich dalších služeb. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, uchováme osobní údaje buďto po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro odpovědění dotazu a následnou ochranu našich zájmů.

Po skončení smluvního vztahu si uchováme osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností (například 10 let u údajů, které potřebujeme v souvislosti s plněním daňových povinností) a také po dobu potřebnou pro ochranu vlastních právních zájmů, přičemž tato doba pro uchování se bude lišit. Obecně promlčecí doba může být 3-15 let, přičemž délka uchování osobních údajů se určuje individuálně vzhledem ke vzájemnému vývoji smluvního vztahu a dalším okolnostem.

Konkrétní doba uložení Vašich osobních údajů se tak může v různých případech lišit. Pokud Vás zajímá, jak dlouho jsou uchovány Vaše osobní údaje, neváhejte nás kontaktovat na adrese: gdpr@netpromotion.cz 

 • Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, případně osobní údaje nechcete smazat, ale my je zpracováváme protiprávně, už je nepotřebujeme, ale požadujete jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů, dotaz týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím nás prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@netpromotion.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce, případně Vás v této lhůtě informujeme o prodloužení (maximálně o další dva měsíce). Pokud nás kontaktujete elektronicky, na Vaši žádost rovněž odpovíme elektronicky. V některých případech můžeme Vaši žádost odmítnout, a to ve chvíli, kdy je žádost nedůvodná nebo nepřiměřená. Případně Vám můžeme v takových případech naúčtovat poplatek ve výši administrativních nákladů spojených s vyřízením žádosti.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz). Máte také právo na poskytnutí soudní ochrany.

 • Změny zásad

Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na https://www.netpromotion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (například e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na webových stránkách uvedených výše.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 6. 2021.

PŘÍLOHA A

Použití cookies na našich webových stránkách

 • Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Naše společnost využívá cookies, které nám pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky fungují. Analýzu nám zajišťují externí nástroje, konkrétně:

 • Google Analytics (způsob, jakým tento nástroj funguje, včetně jednotlivých druhů ukládáných cookies naleznete na webové adrese https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) – tento nástroj je nasazen prostřednictvím Google Tag Manager. O Google Analytics píšeme dále níže.
 • Microsoft Clarity – nástroj, který slouží k zaznamenání způsobu využívání webové stránky, abychom mohli lépe analyzovat, zda jsou pro Vás stránky přehledné a intuitivní a abychom mohli stránky dále vylepšovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj společnosti Microsoft, mohou být některá Vaše data předávána této společnosti. Pro více informací, jak Microsoft pracuje s Vašimi daty, navštivte webovou stránku https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Primárně si zakládáme na tom, abychom v tomto případě nezpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud by ke zpracování osobních údajů mělo dojít, budeme tak činit na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění funkčnosti a přehlednosti webových stránek. 
 • Facebook Pixel – tento nástroj slouží k tomu, abychom analyzovali Vaše chování a případně přizpůsobovali náš marketing, přičemž Vaše jednání přiřazujeme prostřednictvím tohoto nástroje k Vašemu Facebook účtu. Příjemcem těchto informací je tak mimo jiné také společnost Facebook, přičemž pokud si chcete nastavit předvolby zobrazování reklamy na této adrese: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Další informace o tomto nástroji naleznete na adrese https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142.  
 • Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • Neustále zlepšovat naše webové stránky;
 • Učinit náš marketing efektivnějším.

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

 • Více informací o cookies
 • Funkce třetích stran

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to především Google Analytics. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a k marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů. 

Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 • Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Správce osobních údajů: netpromotion group s.r.o., IČ: 026 46 315, sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
(dále jen „Správce)“

Kontaktní email správce: gdpr@netpromotion.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 036 90 121, se sídlem Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (dále jen „Poveřenec“)

Kontaktní údaje Pověřence: www.i-poverenec.cz; info@kp-partners.cz

ÚVOD
Tyto Zásady popisují nakládání s Vašimi osobními údaji a jsou obecným základem a informačním pramenem pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto zásady Vás informují o stanoveném účelu zpracování, právním titulu zpracování, omezení uložení shromážděných osobních údajů a o dalších důležitých věcech. V Zásadách se dočtete i o Vašich právech, a to:

přístup ke zpracovávaným osobním údajům
odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů
opravě nepřesných či nesprávných údajů
výmazu osobních údajů
omezení zpracování osobních údajů
výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)
podání námitky proti osobním údajům
právu nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Pokud se Vám nelíbí jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje můžete se na nás obrátit na emailové adrese bana@netpromotion.cz, nebo máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

1. Základní informace
Správce nabízí služby v oblasti prezentace podnikatelských subjektů formou internetových katalogů www.netkatalog.cz; www.ekatalog.cz; www.idatabaze.cz; www.netfirmy.cz a provozuje webové sídlo netpromotion.cz. Správce je zároveň aktivní v obchodní činnosti související s vytvářením webových prezentací „na míru“ a tvorbě tzv. linkbuildingu.
Partnerem Správce je právnická nebo fyzická osoba, která se účastní na procesu zajištění poskytované služby.
Klientem jste Vy – subjekty, kterých osobní údaje se objeví v internetových katalozích, případně jste smluvními stranami Správce pokud jde o tvorbu webové prezentace, nebo tzv. linkbuildingu.
KSprávce zpracovává osobní údaje Klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOOÚ“), a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Klient není povinen poskytnout Správci osobní údaje, které Správce nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon. Pokud však Klient odmítne poskytnout Správci osobní údaje definované předešlou větou, je Správce oprávněn odmítnout poskytnutí služby Klientovi. Pokud bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje, které nepotřebuje k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správci nepožaduje zákon, bude tak činit pouze s Vašim dobrovolným souhlasem, nebo z důvodu svého oprávněného zájmu před uzavřením smlouvy.
2. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy o tvorbě webové prezentace, nebo smlouvy o tzv. linkbuildingu. Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány z důvodu marketingové prezentace Vás – subjektu údajů v internetových katalozích, a to buď zdarma a zároveň budou zpracovávány za účelem uzavření úplatné smlouvy o prezentaci subjektu údajů v internetových katalozích. V případě, že Vám poskytneme jakoukoliv úplatnou službu, ponecháme si část osobních údajů z důvodu Vaší i naší soudní ochrany, a to v souvislosti s Vašimi právy, např. na náhradu škody. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem přímého marketingu Správce, avšak pouze pokud k tomu udělíte dobrovolný souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Správce může použít Vaše osobní údaje v souvislosti s přímým marketingem, i když mu k tomu bude svědčit oprávněný zájem.

3. Předmět zpracování osobních údajů
Klient bere na vědomí, že Správce shromažďuje tyto údaje, kdy některé z nich jsou osobními údaji, které potřebuje k poskytnutí služby:

obchodní firma právnické, nebo fyzické osoby,
adresa sídla, nebo provozovny právnické osoby, nebo fyzické osoby – podnikatele,
webové sídlo právnické, nebo fyzické osoby – podnikatele,
logo podnikatele (které může být ochrannou známkou),
předmět činnosti,
otevírací doba,
kontaktní údaje (email, telefon)
Klient bere na vědomí, že Správce může zpracovávat IP adresu a session cookies (umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté), a to v případě že k uzavření smlouvy se Správcem dojde prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (tzv. online) a zároveň u Vašich kontaktních údajů může tyto Správce použít i pro obchodní sdělení pokud převáží oprávněný zájem Správce nad zájmy Klienta. Tzv. persistent cookies (umožňují našim internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.) Správce zpracovává pouze pokud k tomu dáte souhlas.

4. COOKIES
Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.
Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.
Naše internetové stránky používají cookies, které:
zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.
Naše stránky nevyužívají pouze nezbytné cookies pro fungování webu a analytické cookies, ale i cookies, které využíváme k tzv. remarketingu. Pokud jste navštívili naše stránky a souhlasili jste s uložením souboru cookie do Vašeho zařízení tak pokud budete procházet internet, bude se Vám na základě tohoto souboru zobrazovat naše reklama. Tyto cookies si můžete ve Vašem prohlížeči kdykoliv odstranit.

„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

„Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.
5. Omezení uložení
Správce Vaše osobní údaje, které shromáždil za účelem uzavření úplatné smlouvy v internetových katalozích zlikviduje do 12 měsíců od jejich získání pokud dříve nevyjádříte nesouhlas se zpracováním pro tento účel.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje pokud s ním uzavřete úplatnou smlouvu (o prezentaci ve webovém katalogu, o tvorbě webové stránky, o linkbuildingu) po dobu trvání smlouvy a dále po dobu dalších 15 let z důvodu soudní ochrany (např. právy na náhradu škody (např. § 636 odst. 2 Občanského zákoníku). Poté všechny osobní údaje zlikviduje.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje pokud jste sami dobrovolně vyjádřili souhlas s jejich zpracováním (např. prezentace v katalogu zdarma), a to po dobu 5ti let, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte.

Správce si ponechá Vaše osobní údaje, které nejsou uvedeny v předcházejících větách tohoto článku, pokud k nim bude mít odpovídající účel zpracování, a to po dobu 4 let. Právní titul zpracování osobních údajů opírá Správce o oprávněný zájem spočívající v soudní ochraně.

6. Předání osobních údajů
Klient bere na vědomí, že Správce může získané osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, předat Partnerovi společnosti, a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad.

Správce osobních údajů nepředává Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi.

Partnery společnosti se rozumí zejména:

poskytovatelé hostingu (VS Hosting s.r.o.)
naše účetní kancelář
Klient bere na vědomí, že Správce může předávat osobní údaje orgánům státní správy za účelem stanoveným právními předpisy.

7. Zdroj osobních údajů
Vaše osobní údaje pocházejí přímo od Vás, pokud jste u nás objednali službu, a to buď prostřednictvím našich webových stránek, případně jinou formou (emailem, telefonem, písemně).

Vaše osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, kterými je webová stránka administrativního registru ekonomických subjektů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz), nebo Vaše vlastní webová prezentace.

8. Práva klienta
právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování – máme povinnost Vás
informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány
přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy
dojde ke vzájemné komunikaci pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo
nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně.
právo na přístup k osobním údajů – na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda
zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva
na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že
nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.
právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit
nebo je doplnit.
právo na výmaz– na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, zejména pokud:
ste odvolali souhlas a nemáme další právní titul ke zpracování,
osobní údaje již nepotřebujeme k vymezenému účely, pro který byly zpracovávány,
zpracovávali jsme osobní údaje protiprávně,
splníme tím právní povinnost dle právních předpisů,
vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a nejsou
zde žádné převažující oprávněné důvody
vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
profilování.
I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace.
právo na omezení zpracování – jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě,
že:
popřete přesnost osobních údajů,
Správce zpracovává osobní údaje protiprávně, ale zároveň nechcete, aby je Správce
vymazal,
osobní údaje již Správce nepotřebuje pro žádný z vymezených účelů, ale požadujete po
Správci jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. IV. a čekáme na
ověření, zda zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může Správce tyto údaje zpracovávat pouze
jejich uložením s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Správce Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

právo na přenositelnost údajů – pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo
na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete Správce požádat
o:
poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
předání takových údajů přímo jinému správci pokud je to technicky možné.
právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného
zájmu, případně profilujeme, můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté
jednak omezíme zpracování dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné
oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme
k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky
zpracovávat.
právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán
ochrany osobních údajů- Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha
7, web: https://www.uoou.cz/, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), a to podáním
stížnosti. Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany. Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu
na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování
ze strany Správce porušena
UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI SPRÁVCI
Svoje práva můžete vůči Správci uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu: bana@netpromotion.cz nebo poštou zaslanou na adresu Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pokud nás kontaktujete elektronicky, Správce odpoví rovněž elektronicky. neboť rádi šetříme naše lesy. Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace.

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, kdy dle GDPR musíme reagovat nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedeným důvodů pro zdržení informujeme.

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, aby jste nám poskytly další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za který se vydává.

Žádosti vyřizujeme bezplatně, ale má to určité výjimky:

Vaše žádost je nedůvodná,
Vaše žádost je nepřiměřená,
kdy pokud Správce dojde k závěru, že nastal jeden z uvedených důvodů, odmítneme žádosti vyhovět, nebo Vám naúčtujeme přiměřený poplatek, abychom zaplatili administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

Zvěřejněno dne 25.5.2018

Netpromotion group s.r.o.

 

Využijte nezávazné poptávky

Získejte cenovou nabídku, pošlete nám poptávku ještě dnes

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.