Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky netpromotion group s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a. Všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále také „Smlouva“) uzavřené mezi společností netpromotion group s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03903907, DIČ: CZ03903907, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 239821 vedenou u Městského soudu v Praze (dále také „Dodavatel“) na straně jedné a objednatelem na straně druhé (dále také „Objednatel“).

b. Aktuální znění Podmínek je veřejně dostupné na internetové stránce Dodavatele https://www.netpromotion.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

2. Předmět smlouvy

a. Předmětem Smlouvy je poskytování služeb Dodavatelem zahrnující vytvoření a zveřejnění marketingové podpory pro Objednatele na příslušných internetových stránkách Dodavatele, poskytnutí služeb v oblasti podpory hodnoty webu pro internetové vyhledávače a dalších služeb v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a závazek Objednatele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou ve Smlouvě.

b. Pokud Smlouva neuvádí termín nebo způsob poskytování služeb nebo se na nich strany písemně nedohodnou, bude Dodavatel služby poskytovat průběžně po celou dobu trvání Smlouvy způsobem zvoleným Dodavatelem. V případě sporu o obsahu Služby její obsah určí Dodavatel. Služby jsou poskytnuty v okamžiku, kdy je Objednateli zpřístupněn jejich výsledek (například je mu na jeho kontaktní e-mail zaslán výsledek analýzy) nebo jsou provedeny přímo v příslušném nástroji (například Dodavatel zveřejní texty na webu apod.).

3. Poskytování služeb

a. Objednatel je ve Smlouvě povinen uvádět pouze pravdivé a nezavádějící údaje a svým podpisem mimo jiné stvrzuje i oprávněnost poskytnout tyto údaje Dodavateli.

b. Dodavatel se zavazuje vytvořit text prezentace Objednatele zveřejňovaný na webu Dodavatele v rámci služby Zápis Standard, LB 1+ nebo LB 3 podle svého nejlepšího uvážení, když bude vycházet z hlavních činností Objednatele uvedených ve Smlouvě, avšak vyhrazuje si právo při realizaci textu nevyužít veškeré hlavní činnosti a jiné informace uvedené Objednatelem ve Smlouvě. V případě objednání služby LB 3 Dodavatel dále do výsledného textu vloží zpětné odkazy vedoucí na podstránky webu Objednatele dle možností webu Objednatele a uvážení Dodavatele.

c. Případné požadavky na změnu poskytovaných služeb Objednatel sdělí Dodavateli písemně. Dodavatel jejich obsah zváží a informuje Objednatele o možnostech jejich provedení a vlivu na cenu za poskytování služeb. Dodavatel je oprávněn jakékoliv požadavky na změnu poskytovaných služeb odmítnout. Na případném provedení požadavků na změnu poskytovaných služeb se strany dohodnou v písemném dodatku ke Smlouvě, který bude obsahovat mimo jiné termín jejich provedení.

d. Podklady pro poskytování služeb poskytnuté Objednatelem se Objednateli vracejí pouze na požádání. Objednatel může požádat o jejich vrácení nejpozději do 3 měsíců od jejich poskytnutí Dodavateli.

4. Cena a platební podmínky

a. Cena za poskytování služeb je uvedena ve Smlouvě a je pro Objednatele závazná.

b. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Objednatel se zavazuje uhradit cenu včetně DPH.

c. Cena nezahrnuje výdaje nad rámec běžných provozních nákladů Dodavatele, zejména cestovní výdaje, překlady nebo jakékoliv další poplatky, daně či jiné finanční povinnosti vůči orgánům veřejné moci. Pokud by bylo nutné zaplatit jakékoliv dodatečné náklady, daně nebo jiné poplatky, ponese je Objednatel. Nárok na úhradu ceny vzniká dnem uzavření Smlouvy.

d. Platební podmínky jsou upřesněny ve Smlouvě. Pokud se strany na platebních podmínkách ve Smlouvě nedohodnou, zaplatí Objednatel cenu za poskytování služeb předem bezhotovostním bankovním převodem na účet Dodavatele na základě proforma faktury (výzvy k platbě) vystavené Dodavatelem do 15 dnů od uzavření Smlouvy. Faktura je splatná do 10 dnů ode dne jejího vystavení, nestanoví-li splatnost delší. Při provedení platby je Objednatel povinen použít všechny uvedené identifikátory (např. variabilní symbol). Za úhradu je považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet Dodavatele v plné výši. Ke dni úhrady Dodavatel vystaví a zašle Objednateli daňový doklad (den připsání ceny na účet Dodavatele je považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění). Veškeré faktury a doklady zašle Dodavatel elektronicky na fakturační e-mailovou adresu Objednatele.

e. V případě služeb poskytovaných nad rámec rozsahu uvedeného ve Smlouvě (vícepráce) za hodinovou sazbu Dodavatele je Objednatel povinen zaplatit cenu podle času, který Dodavatel skutečně strávil poskytováním služeb.

f. Dodavatel může v případě prodlení Objednatele s uhrazením jakékoliv částky dle zaslané faktury nebo výzvy k platbě požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z této částky za každý i započatý den prodlení, a/nebo pozastavit poskytování služeb až do doby uhrazení všech neuhrazených částek.

5. Licenční ujednání

a. Některé výsledky poskytování služeb mohou být předmětem autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví (dále také „Výsledky“). Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní územně a časově neomezenou licenci k užívání Výsledků pro interní potřebu Objednatele. Objednatel je oprávněn Výsledky zpřístupnit svým zaměstnancům a poradcům. Objednatel však není oprávněn Výsledky žádným způsobem rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, zveřejňovat nebo jinak sdělovat veřejnosti. Objednatel není oprávněn Výsledky jakýmkoliv způsobem upravovat, dokončovat nebo z nich vytvářet odvozená díla. Dále není Objednatel oprávněn tuto licenci postoupit ani z ní udělovat podlicence. Jedinou výjimkou ze zveřejnění nebo zpřístupnění Výsledků třetím osobám tvoří Výsledky určené ke zveřejnění na webu a internetových profilech Objednatele. Cena za poskytnutí licence podle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně.

b. Předá-li Objednatel Dodavateli jakékoliv předměty nebo informace k zapracování do webu nebo jinému použití při poskytování služeb, nebo vyžádá-li si zapracování nebo jiné použití těchto předmětů nebo informací, nese Objednatel odpovědnost za to, že jejich zapracováním nebo jiným použitím nedojde k porušení práv třetích osob a je sám odpovědný za obstarání adekvátního oprávnění. Dodavatel neodpovídá za legálnost předmětů ani obsahovou správnost informací, které dle požadavku Objednatele používá a není povinen zkoumat, zda jsou tímto použitím porušována práva třetích osob. Objednatel odškodní Dodavatele za všechny nároky, škody či jinou újmu a další náklady (včetně nákladů na mimosoudní jednání, právní zastoupení, řízení před soudy či správními a jinými orgány), které uplatní třetí strana vůči Dodavateli z důvodu zapracování nebo jiného použití předmětů nebo informací předaných Objednatelem nebo jiného porušení povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy nebo Podmínek. Objednatel se v takovém případě zavazuje taktéž na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Dodavatele v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních.

6. Součinnost

a. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou součinnost (například reagovat na zprávy a dotazy Dodavatele, poskytovat vyžádané materiály, informace a přístupové údaje a zajistit součinnost třetích stran) vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od jejího vyžádání. Veškeré termíny pro plnění Dodavatele se prodlužují o dvojnásobek doby, kdy je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

b. Pokud Objednatel neposkytne Dodavateli veškeré vyžádané podklady nebo součinnost před uzavřením Smlouvy, poskytne je ve lhůtách uvedených ve Smlouvě zasláním v listinné podobě na adresu sídla Dodavatele nebo v elektronické podobě na adresu info@netpromotion.cz. Pokud Smlouva takové lhůty nestanoví, poskytne Objednatel vyžádané podklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uzavření Smlouvy. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro realizaci služby odpovídá Objednatel. Dodavatel může Objednatele vyzvat k doplnění poskytnutých podkladů. Jestliže Objednatel neposkytne podklady v Dodavatelem požadovaném rozsahu a termínu, není Dodavatel odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou neposkytnutím, popřípadě částečným nebo chybným poskytnutím služby.

7. Ochrana dat

a. Veškeré neveřejné informace, o kterých se strany dozví v souvislosti se Smlouvou (například obchodní tajemství, know-how, technická dokumentace, přípravné a koncepční materiály, analýzy a jejich výstupy), představují důvěrné informace. Strany se zavazují zachovávat důvěrnost veškerých důvěrných informací. To znamená, že jsou oprávněny užívat důvěrné informace druhé strany pouze v souladu se Smlouvou a výhradně za účelem spolupráce stran při poskytování služeb. Strany nejsou oprávněny sdělovat důvěrné informace jakýmkoliv třetím stranám (s výjimkou svých zaměstnanců a poradců) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

b. Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na adrese: https://www.netpromotion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

8. Odpovědnost za vady

a. Služby budou mít pouze takové vlastnosti, které si strany písemně ujednají. Dodavatel odpovídá pouze za vady služeb způsobené tím, že neodpovídají písemně sjednaným vlastnostem. Je-li Dodavatelem poskytována sjednaná služba vadně z důvodu na straně Dodavatele, je Objednatel povinen takovou závadu písemně oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od poskytnutí služby. Neoznámí-li Objednatel Dodavateli vadu služby ve lhůtě dle předchozí věty, jeho práva z vad zanikají. Vady řádně a včas oznámené Objednatelem Dodavatel opraví poskytnutím bezvadné služby nebo poskytnutím slevy z ceny, a to dle uvážení Dodavatele. Dodavatel dále neodpovídá za takové vady služeb, které jsou způsobeny nesprávností nebo jinými nedostatky podkladů nebo informací poskytnutých Objednatelem.

b. Služby jsou založeny na dlouhodobých zkušenostech a znalostech Dodavatele. Přesto se může stát, že jejich výkon (například zvýšení dohledatelnosti webu) nedosáhne očekávání Objednatele. Z tohoto důvodu Dodavatel negarantuje konkrétní výsledek služeb a neodpovídá za jakoukoliv újmu včetně ušlého zisku vzniklou jejich poskytováním Objednateli. Pokud by i přesto soud rozhodl o tom, že je Dodavatel povinen újmu Objednateli nahradit, nahradí ji v maximální výši ceny zaplacené Objednatelem za poslední 3 měsíce před vznikem újmy.

c. Dodavatel neodpovídá také za újmu způsobenou výpadkem, technickou chybou nebo nedostupností webových platforem, aplikací či nástrojů poskytovaných třetími stranami (například Google). Neodpovídá ani za škodu vzniklou v důsledku toho, že nastane událost vyšší moci (stávka, výpadek internetu nebo elektrické energie), v důsledku které není schopen splnit své povinnosti.

d. Prodlení s poskytnutím služby nepřesahující 14 dní se nepovažuje za porušení povinností Dodavatele a nezakládá práva z vad ani nárok Objednatele na náhradu škody.

9. Ukončení smlouvy

a. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud by zveřejnění marketingové podpory Objednatele nebo jakýchkoliv Objednatelem poskytnutých podkladů svým významem, obsahem nebo provedením odporovalo obecným etickým zásadám, zájmům Dodavatele, nebo bylo-li by to v rozporu s právními předpisy. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Objednatel ocitne v insolvenčním řízení, bude mu hrozit úpadek, ocitne se v úpadku nebo vstoupí do likvidace.

b. Dodavatel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíce. Během této doby Dodavatel dokončí rozpracované služby a předá Objednateli jejich výsledky. Na poskytnutí nových služeb se však strany již během výpovědní doby domlouvat nebudou.

c. Jakékoliv oznámení týkající se ukončení Smlouvy zašle Dodavatel Objednateli písemně e-mailem na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě.

d. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a zrušit tak objednanou službu písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Dodavatele nebo e-mailem zaslaným na adresu info@netpromotion.cz z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu po uplynutí lhůty dle předchozí věty je Objednatel povinen uhradit Dodavateli celou dohodnutou cenu služby, a to včetně DPH.

e. V případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy Dodavatelem je Dodavatel oprávněn podle svého uvážení ukončit Smlouvu buď v celém jejím rozsahu nebo pouze v části týkající se služeb, které nebyly ke dni odstoupení od Smlouvy poskytnuty a má právo na náhradu škody tím vzniklé. Dodavatel je rovněž oprávněn zvolit, zda od Smlouvy odstupuje s účinky od počátku nebo k jinému okamžiku, který Objednateli v odstoupení sdělí. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost Objednatele zaplatit cenu za veškeré do té doby rozpracované služby a všechny ostatní vyúčtované částky.

10. Závěrečná ustanovení

a. Dodavatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv písemně změnit, zejména v ustanoveních týkajících se platebních podmínek, komunikaci a dalších právech a povinnostech stran. Jakoukoliv změnu Dodavatel oznámí Objednateli na svých webových stránkách nebo e-mailem zaslaným na kontaktní adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě alespoň 1 měsíc před její účinností. Pokud Objednatel změnu odmítne, odmítnutí zakládá výpověď Smlouvy s výpovědní dobou končící účinností nových podmínek. Po tuto dobu bude Dodavatel poskytovat služby podle poslední verze Podmínek a uplynutím výpovědní doby Smlouva skončí.

b. Strany na základě vzájemné dohody vylučují aplikací ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel není oprávněn započíst vůči Dodavateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nebo Podmínek nemá vliv na jejich zbývající části. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy nebo Podmínek částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.

c. Dodavatel je oprávněn umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na svých internetových stránkách v sekci referencí a užívat je jako referenci ve všech svých marketingových materiálech, nabídkách atd.

d. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy strany dohodnou na poskytování dalších služeb (například e-mailem) a nedohodnou-li se jinak, uplatní se na poskytování takových služeb Podmínky. V takovém případě se strany dohodnou na úpravě ceny za poskytování služeb.

e. Všechny právní vztahy mezi stranami související se Smlouvou se řídí českým právem. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou strany řešit nejprve smírně. Nedosáhnou-li strany smírného řešení sporu, budou spory rozhodovány obecným soudem věcně a místně příslušným dle sídla Dodavatele.

f. Smlouva nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ujednání týkající se poskytování služeb. V případě rozporu mezi Smlouvu a Podmínkami má přednost Smlouva.

 • Úvodní ustanovení
  • Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou netpromotion
   group s.r.o. se sídlem Vodičkova 791/č1, Praha 1, 110 00, IČ: 03903907, DIČ: CZ P3903907 (dále jen
   dodavatel) na straně jedné a objednatelem na straně druhé
  • Aktuální znění všeobecných smluvních podmínek je veřejně dostupné na internetových stránkách dodavatele
   netpromotion.cz a na vyžádání jsou k dispozici v tištěné podobě na adrese dodavatele.
 • Předmět smlouvy
  • Předmětem smlouvy jsou služby zahrnující vytvoření a zveřejnění marketingové podpory pro objednatele na příslušných internetových stránkách provozovaných dodavatelem, dále poskytnutí služeb v oblasti podpory hodnoty webu pro internetové vyhledávače a dalších služeb dohodnutých ve smlouvě a na straně druhé závazek objednatele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou ve smlouvě. Pokud je součástí zakoupené služby Analýza webu, dodavatel poskytne hodnocení www stránek objednatele se zaměřením na oblast bezpečnosti, rychlosti a dohledatelnosti. Výsledky analýzy a následná doporučení zašle dodavatel na kontaktní e-mail objednatele.
 • Obsah služby
  • Smlouva o poskytnutí služeb je platně uzavřena, došlo-li k dohodě o jejich podstatných náležitostech a je
   podepsána oběma smluvními stranami. Objednatel je ve smlouvě povinen uvést všechny tyto údaje: název firmy,
   sídlo, resp. místo podnikání tak, jak má uvedeno v obchodním nebo živnostenském rejstříku, IČ, DIČ (pokud je
   jeho držitelem), a kontaktní informace jako je telefon a e-mail. Objednatel je povinen uvést všechny údaje nutné
   pro řádné poskytnutí služby, resp. pro uzavření smlouvy, které jsou dodavatelem žádány.
  • Smlouva podepsaná oběma smluvními stranami nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní i písemná ujednání
   týkající se sjednaných služeb, pokud je s těmito v rozporu nebo pokud nemohou taková ujednání obstát vedle
   sebe. Veškeré případné dodatky a změny týkající se uzavřené smlouvy musí být sjednány písemně.
  • Je-li objednatel zastoupen kontaktní osobou a nevyplývá-li oprávnění kontaktní osoby zastupovat objednatele ze
   zákona (statutární orgán, prokurista, apod.) je kontaktní osoba povinna ke smlouvě doložit kopii plné moci,
   smlouvy nebo jiného dokumentu, ze kterého vyplývá její oprávnění zastupovat objednatele, nebude-li dohodnuto
   jinak.
  • Objednatel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne dodavateli jako podklad pro
   realizaci sjednané služby. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli správné a úplné informace a údaje,
   jejichž zveřejněním nedojde k porušení práv třetích osob. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů,
   které dle požadavku objednatele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována
   práva třetích osob. Objednatel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči
   němu uplatní třetí osoba v důsledku obsahu informací a údajů poskytnutých dodavateli objednatelem. Pokud by
   dodavatel byl povinen v důsledku obsahu informací a údajů poskytnutých mu objednatelem povinen fakticky
   hradit jakékoliv sankce či platby, zavazuje se objednatel takto uhrazené platby dodavateli zaplatit, a to ve lhůtě 5
   pracovních dní poté, co bude k úhradě dodavatelem vyzván.
 • Podklady pro realizaci služby
  • Každá služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem, je specifikovaná v
   předmětu smlouvy a zpracovává se na základě dat vyplněných ve smlouvě a vyplněného formuláře obsahujícího
   kompletní údaje o objednateli, u nichž objednatel svým podpisem stvrzuje jejich správnost.
  • Objednatel je ve smlouvě a ve formuláři obsahujícím kompletní údaje o objednateli povinen uvádět pouze
   pravdivé a nezavádějící údaje a svým podpisem mimo jiné stvrzuje i oprávněnost prodávat nebo poskytovat
   zveřejněné informace.
  • Dodavatel se zavazuje vytvořit text prezentace objednatele podle svého nejlepšího uvážení, když bude vycházet z
   hlavních činností objednatele uvedených ve smlouvě, avšak vyhrazuje si právo při realizaci textu nevyužít
   veškeré hlavní činnosti uvedené ve smlouvě. Do výsledného textu dodavatel vloží zpětné odkazy vedoucí na
   různé podstránky webu objednatele dle možností webu objednatele.
  • Součástí realizované služby mohou být loga a obrázky, které budou spolu s textem prezentovány na stránkách
   provozovaných dodavatelem, a to v případě, že si je objednatel objedná. Tyto další podklady nezbytné pro
   sjednanou službu jsou předávány současně při uzavírání smlouvy nebo jsou objednatelem dodatečně zasílány na
   adresu dodavatele, a to buď v listinné nebo elektronické podobě (info@netpromotion.cz). Za včasné a bezchybné
   dodání podkladů pro realizaci služby odpovídá objednatel. Jestliže objednatel neposkytne požadované informace
   v písemné podobě v dostatečném rozsahu a stanoveném termínu, pak ze závazku založeného uzavřenou
   smlouvou nevyplývá žádný nárok na náhradu škody za nezveřejnění, popřípadě částečné nebo chybné zveřejnění
   služby.
  • Pokud to realizace služby vyžaduje, je objednatel povinen dodat podklady potřebné pro vytvoření textu, do
   kterého budou vloženy oborové zpětné odkazy vedoucí na různé podstránky webu objednatele. Tyto podklady
   jsou ve smlouvě uvedeny jako hlavní činnosti.
  • Jakýkoliv požadavek na úpravu původního textu obsahu požadované služby musí být předán dodavateli v
   termínu dohodnutém v písemném dodatku ke smlouvě.
  • Podklady pro realizaci služby se objednateli vracejí pouze na vyžádání, a to nejpozději do 3 měsíců od jejich
   předání dodavateli.
  • Korektura realizované služby je dodavatelem zasílána objednateli pouze na základě jeho výslovného požadavku
   uvedeného ve smlouvě. V pochybnostech se má za to, že korektura byla doručena objednateli třetí den po jejím
   odesláním dodavatelem.
  • Pokud se objednatel ve stanoveném termínu ke korektuře nevyjádří, má se za to, že s podobou služby tak, jak mu
   byla zaslána, souhlasí. Není-li termín pro návratnost korektury sjednán, činí lhůta pro vyjádření objednatele k
   jejímu obsahu i formě tři dny od jejího obdržení.
 • Odmítnutí zveřejnění sjednané služby
  • Dodavatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby či zveřejnění marketingové podpory objednatele, pokud ta
   svým významem, obsahem nebo provedením odporuje obecným etickým zásadám, zájmům dodavatele, nebo
   je-li v rozporu s platnými právními předpisy. V případě, že důvody odmítnutí zjistí dodavatel až po uzavření
   smlouvy, je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že důvody odstoupení musí písemně sdělit
   objednateli.
 • Odstoupení od smlouvy
  • Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednanou službu písemnou formou nebo e-mailem z
   jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Pokud
   objednatel odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je objednatel
   povinen uhradit dodavateli celou dohodnutou cenu služby, a to včetně DPH.
 • Cena dodávky a platební podmínky
  • Cena za službu je smluvně sjednaná v souladu s aktuálním ceníkem dodavatele a je pro obě strany závazná.
  • Na formuláři smlouvy je sjednávána cena bez DPH. Objednatel se zavazuje podle platných norem uhradit cenu
   včetně DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem k tomu účelu, na účet dodavatele uvedený
   na zálohové faktuře nejpozději v den tam vyznačeného data splatnosti. Pokud není písemně dohodnuto něco
   jiného, je splatnost zálohové faktury 10 dnů od jejího vystavení.
  • Zálohová faktura, daňový doklad jsou zaslány dodavatelem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě,
   nebylo-li písemně dohodnuto jinak. V pochybnostech o termínu doručení těchto dokladů se má za to, že byly
   doručeny třetího dne po jeho odeslání poštou.
  • Nárok na úhradu smluvní ceny vzniká dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
  • Úhrada je prováděna bezhotovostním bankovním převodem, pokud není sjednáno něco jiného. Za úhradu je
   považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet dodavatele v plné výši
  • Dodavatel může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších služeb pro objednatele. Popřípadě
   realizovat další službu až poté, co objednatel uhradí zálohu, kterou může dodavatel v takovém případě požadovat
   až do výše 100 % ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může dodavatel odmítnout plnění
   sjednané služby.
 • Ochrana dat
  • Objednatel podpisem smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací.
  • Název objednatele (firmy) stejně jako ostatní údaje, které jsou předávány se smlouvou. Podpisem smlouvy
   objednatel uděluje souhlas s dalším použitím, resp. možným bezplatným zveřejněním těchto údajů.
  • Podpisem smlouvy nebo formuláře obsahujícího kompletní údaje o objednateli uděluje objednatel dodavateli
   souhlas zobrazovat údaje o firmě objednatele na příslušných internetových stránkách dodavatele. Zároveň podpisem smlouvy nebo formuláře obsahujícího kompletní údaje o firmě objednatele uděluje objednatel
   dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro evidenci v systému. Objednatel uděluje výslovný souhlas dodavateli ke zpracování, uchování a poskytnutí osobních údajů třetím osobám za účelem plnění
   uzavřené smlouvy. Objednatel si je vědom skutečnosti, že jeho souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a objednatel jej může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí mít
   písemnou formu. Dodavatel je povinen poskytnuté osobní údaje užívat v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpovědnost za vady
  • Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností dodavatele
   stanovených zákonem nebo dohodnutých ve smlouvě nebo vyplývajících ze všeobecných smluvních podmínek.
  • Pokud se v průběhu poskytování služby spočívající v prezentaci objednatele objeví takové nedostatky související
   s podklady objednatele, které nebyly zřejmé, nebo je dodavatel nemohl předvídat, nemá objednatel právo na
   uplatnění reklamace.
  • Chyby nebo jiné technické nedostatky, které však nezmění smysl nebo obsah služby, neopravňují objednatele ke
   krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok na bezplatné provedení opravy,
   popřípadě jiný nárok na náhradu škody.
  • Je-li dodavatelem poskytována sjednaná služba vadně z důvodu na straně dodavatele, je objednatel povinen
   takovou závadu písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li objednatel dodavateli vadu
   plnění bez zbytečného odkladu, zanikají jeho případné nároky z titulu odpovědnosti dodavatele za vadu.
  • Prodlení z poskytnutí služby spočívající ve zveřejnění prezentace objednatele, které nepřesáhne 14 dní od
   smluveného data zahájení prezentace objednatele, se nepovažuje za porušení povinností dodavatele a nezakládá
   nárok objednatele na náhradu škody
  • Za vadné plnění ze strany dodavatele se nepovažuje nedostatečnost struktury a obsahu webu objednatele.
   Dodavatel v takovém případě nemůže deklarovat dokonalost sjednané služby a nenese tak odpovědnost za
   kvalitu výsledné služby
 • Termíny plnění
  • Termín zahájení prezentace objednatele dodavatelem je určen dohodou obou stran a zakotven v písemné smlouvě.
  • Případné další (doplňkové služby) a jejich termíny plnění jsou rovněž písemně sjednány ve smlouvě.
 • Závěrečná ustanovení
  • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné smluvní podmínky kdykoliv písemně změnit s tím, že vůči
   objednateli jsou tyto změny účinné až poté, co s nimi byl v rámci podpisu smlouvy prokazatelně seznámen.
  • Objednatel byl seznámen s pravidly o zásadách zpracování osobních údajů (dále jen “GDPR”) ve společnosti
   netpromotion group s.r.o. dostupné na adrese:
   https://netpromotion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
  • Pokud určité smluvní podmínky nejsou sjednány ve smlouvě ani v těchto všeobecných smluvních podmínkách,
   platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popřípadě ustanovení,
   která jsou pro posouzení dané situace svým obsahem nejbližší.
  • Dodavatel a objednatel na základě vzájemné dohody vylučují aplikací ustanovení § 1799 a 1800 zákona č.
   89/2012 Sb., občanský zákoník

Využijte nezávazné poptávky

Získejte cenovou nabídku, pošlete nám poptávku ještě dnes

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.