Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky netpromotion group s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Platné od 25. 5. 2018

 • Úvodní ustanovení
  • Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou netpromotion
   group s.r.o. se sídlem Vodičkova 791/č1, Praha 1, 110 00, IČ: 03903907, DIČ: CZ P3903907 (dále jen
   dodavatel) na straně jedné a objednatelem na straně druhé
  • Aktuální znění všeobecných smluvních podmínek je veřejně dostupné na internetových stránkách dodavatele
   netpromotion.cz a na vyžádání jsou k dispozici v tištěné podobě na adrese dodavatele.
 • Předmět smlouvy
  • Předmětem smlouvy jsou služby zahrnující vytvoření a zveřejnění marketingové podpory pro objednatele na příslušných internetových stránkách provozovaných dodavatelem, dále poskytnutí služeb v oblasti podpory hodnoty webu pro internetové vyhledávače a dalších služeb dohodnutých ve smlouvě a na straně druhé závazek objednatele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou ve smlouvě. Pokud je součástí zakoupené služby Analýza webu, dodavatel poskytne hodnocení www stránek objednatele se zaměřením na oblast bezpečnosti, rychlosti a dohledatelnosti. Výsledky analýzy a následná doporučení zašle dodavatel na kontaktní e-mail objednatele.
 • Obsah služby
  • Smlouva o poskytnutí služeb je platně uzavřena, došlo-li k dohodě o jejich podstatných náležitostech a je
   podepsána oběma smluvními stranami. Objednatel je ve smlouvě povinen uvést všechny tyto údaje: název firmy,
   sídlo, resp. místo podnikání tak, jak má uvedeno v obchodním nebo živnostenském rejstříku, IČ, DIČ (pokud je
   jeho držitelem), a kontaktní informace jako je telefon a e-mail. Objednatel je povinen uvést všechny údaje nutné
   pro řádné poskytnutí služby, resp. pro uzavření smlouvy, které jsou dodavatelem žádány.
  • Smlouva podepsaná oběma smluvními stranami nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní i písemná ujednání
   týkající se sjednaných služeb, pokud je s těmito v rozporu nebo pokud nemohou taková ujednání obstát vedle
   sebe. Veškeré případné dodatky a změny týkající se uzavřené smlouvy musí být sjednány písemně.
  • Je-li objednatel zastoupen kontaktní osobou a nevyplývá-li oprávnění kontaktní osoby zastupovat objednatele ze
   zákona (statutární orgán, prokurista, apod.) je kontaktní osoba povinna ke smlouvě doložit kopii plné moci,
   smlouvy nebo jiného dokumentu, ze kterého vyplývá její oprávnění zastupovat objednatele, nebude-li dohodnuto
   jinak.
  • Objednatel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne dodavateli jako podklad pro
   realizaci sjednané služby. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli správné a úplné informace a údaje,
   jejichž zveřejněním nedojde k porušení práv třetích osob. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů,
   které dle požadavku objednatele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována
   práva třetích osob. Objednatel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči
   němu uplatní třetí osoba v důsledku obsahu informací a údajů poskytnutých dodavateli objednatelem. Pokud by
   dodavatel byl povinen v důsledku obsahu informací a údajů poskytnutých mu objednatelem povinen fakticky
   hradit jakékoliv sankce či platby, zavazuje se objednatel takto uhrazené platby dodavateli zaplatit, a to ve lhůtě 5
   pracovních dní poté, co bude k úhradě dodavatelem vyzván.
 • Podklady pro realizaci služby
  • Každá služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem, je specifikovaná v
   předmětu smlouvy a zpracovává se na základě dat vyplněných ve smlouvě a vyplněného formuláře obsahujícího
   kompletní údaje o objednateli, u nichž objednatel svým podpisem stvrzuje jejich správnost.
  • Objednatel je ve smlouvě a ve formuláři obsahujícím kompletní údaje o objednateli povinen uvádět pouze
   pravdivé a nezavádějící údaje a svým podpisem mimo jiné stvrzuje i oprávněnost prodávat nebo poskytovat
   zveřejněné informace.
  • Dodavatel se zavazuje vytvořit text prezentace objednatele podle svého nejlepšího uvážení, když bude vycházet z
   hlavních činností objednatele uvedených ve smlouvě, avšak vyhrazuje si právo při realizaci textu nevyužít
   veškeré hlavní činnosti uvedené ve smlouvě. Do výsledného textu dodavatel vloží zpětné odkazy vedoucí na
   různé podstránky webu objednatele dle možností webu objednatele.
  • Součástí realizované služby mohou být loga a obrázky, které budou spolu s textem prezentovány na stránkách
   provozovaných dodavatelem, a to v případě, že si je objednatel objedná. Tyto další podklady nezbytné pro
   sjednanou službu jsou předávány současně při uzavírání smlouvy nebo jsou objednatelem dodatečně zasílány na
   adresu dodavatele, a to buď v listinné nebo elektronické podobě (info@netpromotion.cz). Za včasné a bezchybné
   dodání podkladů pro realizaci služby odpovídá objednatel. Jestliže objednatel neposkytne požadované informace
   v písemné podobě v dostatečném rozsahu a stanoveném termínu, pak ze závazku založeného uzavřenou
   smlouvou nevyplývá žádný nárok na náhradu škody za nezveřejnění, popřípadě částečné nebo chybné zveřejnění
   služby.
  • Pokud to realizace služby vyžaduje, je objednatel povinen dodat podklady potřebné pro vytvoření textu, do
   kterého budou vloženy oborové zpětné odkazy vedoucí na různé podstránky webu objednatele. Tyto podklady
   jsou ve smlouvě uvedeny jako hlavní činnosti.
  • Jakýkoliv požadavek na úpravu původního textu obsahu požadované služby musí být předán dodavateli v
   termínu dohodnutém v písemném dodatku ke smlouvě.
  • Podklady pro realizaci služby se objednateli vracejí pouze na vyžádání, a to nejpozději do 3 měsíců od jejich
   předání dodavateli.
  • Korektura realizované služby je dodavatelem zasílána objednateli pouze na základě jeho výslovného požadavku
   uvedeného ve smlouvě. V pochybnostech se má za to, že korektura byla doručena objednateli třetí den po jejím
   odesláním dodavatelem.
  • Pokud se objednatel ve stanoveném termínu ke korektuře nevyjádří, má se za to, že s podobou služby tak, jak mu
   byla zaslána, souhlasí. Není-li termín pro návratnost korektury sjednán, činí lhůta pro vyjádření objednatele k
   jejímu obsahu i formě tři dny od jejího obdržení.
 • Odmítnutí zveřejnění sjednané služby
  • Dodavatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby či zveřejnění marketingové podpory objednatele, pokud ta
   svým významem, obsahem nebo provedením odporuje obecným etickým zásadám, zájmům dodavatele, nebo
   je-li v rozporu s platnými právními předpisy. V případě, že důvody odmítnutí zjistí dodavatel až po uzavření
   smlouvy, je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že důvody odstoupení musí písemně sdělit
   objednateli.
 • Odstoupení od smlouvy
  • Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednanou službu písemnou formou nebo e-mailem z
   jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Pokud
   objednatel odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je objednatel
   povinen uhradit dodavateli celou dohodnutou cenu služby, a to včetně DPH.
 • Cena dodávky a platební podmínky
  • Cena za službu je smluvně sjednaná v souladu s aktuálním ceníkem dodavatele a je pro obě strany závazná.
  • Na formuláři smlouvy je sjednávána cena bez DPH. Objednatel se zavazuje podle platných norem uhradit cenu
   včetně DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem k tomu účelu, na účet dodavatele uvedený
   na zálohové faktuře nejpozději v den tam vyznačeného data splatnosti. Pokud není písemně dohodnuto něco
   jiného, je splatnost zálohové faktury 10 dnů od jejího vystavení.
  • Zálohová faktura, daňový doklad jsou zaslány dodavatelem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě,
   nebylo-li písemně dohodnuto jinak. V pochybnostech o termínu doručení těchto dokladů se má za to, že byly
   doručeny třetího dne po jeho odeslání poštou.
  • Nárok na úhradu smluvní ceny vzniká dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
  • Úhrada je prováděna bezhotovostním bankovním převodem, pokud není sjednáno něco jiného. Za úhradu je
   považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet dodavatele v plné výši
  • Dodavatel může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších služeb pro objednatele. Popřípadě
   realizovat další službu až poté, co objednatel uhradí zálohu, kterou může dodavatel v takovém případě požadovat
   až do výše 100 % ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může dodavatel odmítnout plnění
   sjednané služby.
 • Ochrana dat
  • Objednatel podpisem smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací.
  • Název objednatele (firmy) stejně jako ostatní údaje, které jsou předávány se smlouvou. Podpisem smlouvy
   objednatel uděluje souhlas s dalším použitím, resp. možným bezplatným zveřejněním těchto údajů.
  • Podpisem smlouvy nebo formuláře obsahujícího kompletní údaje o objednateli uděluje objednatel dodavateli
   souhlas zobrazovat údaje o firmě objednatele na příslušných internetových stránkách dodavatele. Zároveň podpisem smlouvy nebo formuláře obsahujícího kompletní údaje o firmě objednatele uděluje objednatel
   dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro evidenci v systému. Objednatel uděluje výslovný souhlas dodavateli ke zpracování, uchování a poskytnutí osobních údajů třetím osobám za účelem plnění
   uzavřené smlouvy. Objednatel si je vědom skutečnosti, že jeho souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a objednatel jej může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí mít
   písemnou formu. Dodavatel je povinen poskytnuté osobní údaje užívat v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpovědnost za vady
  • Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností dodavatele
   stanovených zákonem nebo dohodnutých ve smlouvě nebo vyplývajících ze všeobecných smluvních podmínek.
  • Pokud se v průběhu poskytování služby spočívající v prezentaci objednatele objeví takové nedostatky související
   s podklady objednatele, které nebyly zřejmé, nebo je dodavatel nemohl předvídat, nemá objednatel právo na
   uplatnění reklamace.
  • Chyby nebo jiné technické nedostatky, které však nezmění smysl nebo obsah služby, neopravňují objednatele ke
   krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok na bezplatné provedení opravy,
   popřípadě jiný nárok na náhradu škody.
  • Je-li dodavatelem poskytována sjednaná služba vadně z důvodu na straně dodavatele, je objednatel povinen
   takovou závadu písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li objednatel dodavateli vadu
   plnění bez zbytečného odkladu, zanikají jeho případné nároky z titulu odpovědnosti dodavatele za vadu.
  • Prodlení z poskytnutí služby spočívající ve zveřejnění prezentace objednatele, které nepřesáhne 14 dní od
   smluveného data zahájení prezentace objednatele, se nepovažuje za porušení povinností dodavatele a nezakládá
   nárok objednatele na náhradu škody
  • Za vadné plnění ze strany dodavatele se nepovažuje nedostatečnost struktury a obsahu webu objednatele.
   Dodavatel v takovém případě nemůže deklarovat dokonalost sjednané služby a nenese tak odpovědnost za
   kvalitu výsledné služby
 • Termíny plnění
  • Termín zahájení prezentace objednatele dodavatelem je určen dohodou obou stran a zakotven v písemné smlouvě.
  • Případné další (doplňkové služby) a jejich termíny plnění jsou rovněž písemně sjednány ve smlouvě.
 • Závěrečná ustanovení
  • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné smluvní podmínky kdykoliv písemně změnit s tím, že vůči
   objednateli jsou tyto změny účinné až poté, co s nimi byl v rámci podpisu smlouvy prokazatelně seznámen.
  • Objednatel byl seznámen s pravidly o zásadách zpracování osobních údajů (dále jen “GDPR”) ve společnosti
   netpromotion group s.r.o. dostupné na adrese:
   https://netpromotion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
  • Pokud určité smluvní podmínky nejsou sjednány ve smlouvě ani v těchto všeobecných smluvních podmínkách,
   platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popřípadě ustanovení,
   která jsou pro posouzení dané situace svým obsahem nejbližší.
  • Dodavatel a objednatel na základě vzájemné dohody vylučují aplikací ustanovení § 1799 a 1800 zákona č.
   89/2012 Sb., občanský zákoník

Využijte nezávazné poptávky

Získejte cenovou nabídku, pošlete nám poptávku ještě dnes

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.